bad sector là gì và giải quyết như thế nào ?

bad sector là gì và giải quyết như thế nào ?

bad sector là gì và giải quyết như thế nào ?